OuroOvenlysgardiner.dk » Om Ouro » Generelle betingelser

Generelle betingelser

Indhold:
Kapitel 1 - Definitioner
Kapitel 2 - Den erhvervsdrivendes identitet
Kapitel 3 - Relevans
Kapitel 4 - Tilbuddet
Kapitel 5 - Aftalen
Kapitel 6 - Fortrydelsesret
Kapitel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse
Kapitel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret
Kapitel 9 - Prisen
Kapitel 10 - Konformitet og garanti
Kapitel 11 - Levering og gennemførelse
Kapitel 12 – Løbende transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse
Kapitel 13 - Betaling
Kapitel 14 - Reklamation
Kapitel 15 - Uoverensstemmelser
Kapitel 16 - Supplerende eller anderledes vilkår

Kapitel 1 - Definitioner
I disse betingelser forstås under:
1. Betænkningstid: det tidsrum, hvori forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
2. Forbruger: den fysiske person, som ikke handler i forbindelse med sit erhverv eller virksomhed og indgår en fjernaftale med den erhvervsdrivende;
3. Dag: kalenderdag;
4. Løbende transaktion: en aftale om fjernsalg vedrørende en vifte af produkter og/eller tjenester, hvoraf leverings- og/eller købspligten spredes over tid;
5. Varigt medium: ethvert middel, der stiller forbrugeren og den erhvervsdrivende i stand til at gemme information, der er rettet til ham personligt, på en måde, så det fremtidigt er muligt at læse og reproducere den uændrede information.
6. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for indenfor betænkningstiden at træde tilbage fra aftalen om fjernsalg;
7. Den erhvervsdrivende: den fysiske eller juridiske person, som tilbyder produkter og/eller tjenester på afstand til forbrugere;
8. Aftale om fjernsalg: en aftale, hvor der, indenfor rammerne af et af den erhvervsdrivende organiseret system til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, til og med afslutningen af aftalen udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til kommunikation på afstand;
9. Teknik til kommunikation på afstand: et middel, som kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende befinder sig i samme rum.

Kapitel 2 - Den erhvervsdrivendes identitet
Gordijnen.nl B.V. handler i Danmark under navnet Blocrullegardiner.dk
Automatikvej 1, 2860 Søborg, Danmark
e-mail-adresse: [email protected]
KvK-nummer Nederland (nummeret hos handelskammeret i Nederlandene): 34337629
Momsregistreringsnummer i Nederlandene: NL8207.23.435.B.01

Kapitel 3 - Relevans
1. Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud fra den erhvervsdrivende og for enhver aftale om fjernsalg mellem den erhvervsdrivende og en forbruger.
2. Inden fjernhandlens indgåelse stilles teksten af disse generelle betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt inden aftalen om fjernsalget indgås, oplyses det, at de generelle betingelser kan ses hos den erhvervsdrivende og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt til ham gratis snarest muligt.
3. Hvis aftalen om fjernsalg indgås elektronisk, kan der ses bort fra foregående afsnit, og før aftalen om fjernsalg indgås, kan de generelle betingelser stilles til rådighed for forbrugeren ad elektronisk vej, så forbrugeren nemt kan gemme dem på et varigt hukommelsesmedie. Hvis dette ikke er rimeligt muligt inden aftalen om fjernsalget indgås, oplyses det, hvorfra de generelle betingelser kan hentes ad elektronisk vej, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt til ham gratis ad elektronisk vej eller på anden måde.
4. I tilfælde af, at der ud over disse generelle betingelser også gælder andre specifikke betingelser for produkter eller tjenesteydelser, finder andet og tredje afsnit anvendelse og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende generelle betingelser altid påberåbe sig de gældende betingelser, der er mest gunstige for ham.

Kapitel 4 - Tilbuddet
1. Hvis et tilbud er af en begrænset varighed eller er underkastet betingelser, oplyses dette eftertrykkeligt i tilbuddet.
2. Tilbuddet omfatter en komplet og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en god bedømmelse af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende gør brug af billeder, er disse en korrekt gengivelse af produktet og/eller tjenesten. Indlysende forglemmelser eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for den erhvervsdrivende.
3. Hvert tilbud indeholder oplysninger, der gør det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og pligter der er forbundet med en accept af tilbuddet. Dette gælder især for:
prisen inklusiv skatter;
de eventuelle leveringsomkostninger;
måden, hvorpå aftalen kommer i hus og hvilke foranstaltninger der er nødvendige;
om der er fortrydelsesret;
betalingsmåde, levering og opfyldelse af aftalen;
fristen for accept af tilbuddet og perioden, hvori den erhvervsdrivende garanterer prisen;
satsen for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den regulære basissats for det brugte kommunikationsmiddel;
om aftalen arkiveres efter indgåelse og hvis ja, på hvilken måde den kan indses af forbrugeren;
den måde, hvorpå forbrugeren, inden indgåelse af aftalen, kan kontrollere og om ønsket ændre de oplysninger, som han har givet i forbindelse med aftalen;
de eventuelle andre sprog ud over nederlandsk, hvori aftalen kan indgås
den politik, som den erhvervsdrivende har underkastet sig og måden, hvorpå forbrugeren kan indse denne politik ad elektronisk vej; og
den korteste varighed af en fjernaftale i tilfælde af en løbende transaktion.

Kapitel 5 - Aftalen
1. Aftalen indgås, med forbehold for bestemmelserne i afsnit 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og under betingelse af, at de dertil stillede betingelser opfyldes.
2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet ad elektronisk vej, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af accepten af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren stadig opsige aftalen.
3. Hvis aftalen er kommet i stand ad elektronisk vej, træffer den erhvervsdrivende passende tekniske og elektroniske foranstaltninger til beskyttelse af den elektroniske overførsel af data og sørger for et sikkert web-miljø. Hvis forbrugeren kan betale ad elektronisk vej, skal den erhvervsdrivende i den forbindelse træffe passende sikkerhedsregler.
4. Den erhvervsdrivende kan, indenfor lovens rammer, gøre sig bekendt med, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser samt forhold og faktorer, der er vigtige for en aftale om fjernsalg. Hvis den erhvervsdrivende efter denne undersøgelse har fået god grund til ikke at lave aftalen, er han berettiget til at afvise bestillingen eller forespørgslen eller at stille særlige betingelser for udførelsen.
5. Den erhvervsdrivende skal sende følgende information til forbrugeren sammen med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en sådan måde, så den af forbrugeren kan opbevares på et varigt hukommelsesmedie på en tilgængelig måde:
a. Besøgsadressen på den filial, som forbrugeren kan henvende sig til med klager;
b. Betingelserne hvorunder og måden hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
c. Information om garantier og bestående tjenester efter køb;
d. De i kapitel 4, afsnit 3 af disse betingelser anførte informationer, med mindre den erhvervsdrivende allerede har givet disse informationer til forbrugeren før denne aftale;
6. I tilfælde af en løbende transaktion er forrige del kun gældende ved den første levering.

Kapitel 6 - Fortrydelsesret
Ved levering af produkter:
1. Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at annullere aftalen uden at oplyse nogen grund dertil indenfor 14 dage. Dette tidsrum starter dagen efter modtagelsen af produktet igennem forbrugeren eller en af forbrugeren oplyst og overfor den erhvervsdrivende oplyst repræsentant.
2. Under denne betænkningstid skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med største omhu. Han skal kun pakke produktet ud i det omfang, det er nødvendigt til at bedømme, om han ønsker at beholde varen. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet til den erhvervsdrivende med alt medleveret tilbehør og, hvis det er rimeligt muligt, i den originale tilstand og indpakning og i overensstemmelse med de af den erhvervsdrivende medleverede rimelige og klare instrukser.
Ved levering af tjenester:
3. Ved leveringen af tjenester har forbrugeren muligheden for at annullere aftalen uden oplysning af årsag indenfor mindst 14 dage, der begynder på den dag, da aftalen blev indgået.
4. For at gøre brug af sin fortrydelsesret skal forbrugeren rette sig efter de af den erhvervsdrivende ved tilbuddet og/eller senest ved leveringen givne rimelige og tydelige instruktioner.

Kapitel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse
1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han højest betale omkostningerne for returneringen.
2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale beløbet hurtigst muligt, men senest indenfor 30 dage efter returneringen eller fortrydelsen.

Kapitel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret
1. Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret som beskrevet i del 2 og 3. Udelukkelsen fra fortrydelsesretten er kun gyldig, hvis den erhvervsdrivende har meddelt dette tydeligt i tilbuddet, eller senest rettidig før indgåelse af aftalen.
2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
a. Som den erhvervsdrivende har fremstillet efter forbrugerens specifikationer;
b. Som er af tydelig personlig art;
c. Som pga. deres art ikke kan sendes tilbage;
d. Som hurtig kan blive dårlige eller for gamle;
e. Hvis pris er bundet til udsving på det økonomiske marked, og som den erhvervsdrivende har ingen indflydelse på;
f. Der består af enkelte aviser og blade;
g. Audio- og videooptagelser og computersoftware, hvortil forbrugeren har brudt forseglingen.
3. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:
a. Vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidstilbud, der skal udføres på en bestemt dato eller i løbet af et bestemt tidsrum;
b. Hvoraf leveringen er begyndt med den udtrykkelige accept fra forbrugeren inden udløb af fortrydelsestiden;
c. Vedrørende væddemål og lotterier.

Kapitel 9 - Prisen
1. I den periode, der er nævnt i tilbuddet, øges prisen på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke, med undtagelse af prisstigninger pga. ændringer i momssatserne.
2. Uanset foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde varer til skiftende priser, når deres pris er bundet til udsving i det økonomiske marked, og som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på. Denne bundethed til udsving, og det faktum at eventuelt meddelte priser er vejledende priser, meddeles ved tilbudsgivningen.
3. Prisstigninger indenfor 3 måneder efter indgået aftale er kun tilladt, hvis de er en følge af lovregler og bestemmelser.
4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgået aftale er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har anmeldt dem og:
a. Disse er en følge af lovregler og bestemmelser; eller
b. Forbrugeren har ret til at opsige aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
5. De i tilbuddet på produkter eller tjenester nævnte priser er inklusiv moms.

Kapitel 10 - Konformitet og garanti
1. Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder udbudsbetingelserne, de i tilbuddet anførte specifikationer, rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de på aftaledagen gældende lovbestemmelser og/eller øvrigheds-forskrifter. Hvis der er opnået enighed herom, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til anden brug end den normale.
2. En garanti, der gives af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren, påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren pga. ovenstående aftale kan gøre gældende overfor den erhvervsdrivende.

Kapitel 11 - Levering og gennemførelse
1. Den erhvervsdrivende skal udvise den størst mulige omhu under modtagelsen og udførelsen af bestillinger på produkter og ved vurderingen af forespørgsler om levering af tjenesteydelser.
2. Stedet for levering er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
3. Med forbehold for, hvad der er oplyst i kapitel 4 i disse generelle betingelser, skal virksomheden udføre godkendte bestillinger hurtigt og indenfor højst 30 dage, med mindre en længere leveringsperiode er aftalt. Hvis leveringen er forsinket eller hvis en bestilling kun kan udføres delvis, gøres forbrugeren opmærksom herpå senest 30 dage efter han har afgivet sin bestilling. Forbrugeren har i så tilfælde ret til at opsige aftalen uden straf og er berettiget til kompensation.
4. I tilfælde af frigørelse i forbindelse med foregående afsnit skal den erhvervsdrivende tilbagebetale det af forbrugeren betalte beløb hurtigst muligt, men senest 30 dage efter frigørelsen.
5. Hvis leveringen af et bestilt produkt synes umulig, skal den erhvervsdrivende gøre sit bedste for at stille en erstatningsvare til rådighed. Senest ved leveringen skal det meddeles på en tydelig og let forståelig måde, at der er tale om en erstatningsvare. Ved erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne for en eventuel returnering betales af den erhvervsdrivende.
6. Risikoen for skader og/eller tab af produkter påhviler den erhvervsdrivende indtil tidspunktet for leveringen til forbrugeren eller en udpeget og overfor den erhvervsdrivende navngivet repræsentant, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Kapitel 12 – Løbende transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse
Opsigelse
1. Med overholdelse af de dertil aftalte opsigelsesregler og et opsigelsesvarsel på højst en måned, kan forbrugeren til hver en tid opsige en aftale, som er indgået for en ubestemt periode og som gælder for den regelmæssige aflevering af varer (herunder elektricitet) eller tjenester.
2. Med overholdelse af de dertil aftalte opsigelsesregler og et opsigelsesvarsel på højst en måned, kan forbrugeren til hver en tid opsige en aftale, som er indgået for en bestemt periode og som gælder for den regelmæssige aflevering af varer (herunder elektricitet) eller tjenester.
3. De i de foregående afsnit omtalte aftaler kan forbrugeren:
opsige når som helst uden at være begrænset til at sige op på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
opsige på den samme måde, som han har indgået dem;
opsige med den samme opsigelsesperiode som den erhvervsdrivende har bestemt for sig selv.
Forlængelse
4. En aftale for en bestemt periode, som gælder for levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke forlænges stiltiende for en bestemt periode.
5. Uanset foregående afsnit kan en aftale for en bestemt periode, som handler om leveringen af dagblade, aviser, ugeaviser og magasiner stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på maks. tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale mod forlængelsens slutning med et opsigelsesvarsel på højst en måned.
6. En aftale, der indgået for en bestemt periode, og som gælder for regelmæssig levering af produkter eller tjenester, kan kun forlænges stiltiende for en ubestemt tid, hvis forbrugeren til hver en tid kan opsige den med et varsel på højst en måned og et varsel på højst tre måneder i tilfælde af at aftalen gælder for den regelmæssige aflevering, mindre end en gang om måneden af dagblade, nyhedsblade, ugeblade og tidsskrifter.
7. En aftale med begrænset varighed vedr. den regelmæssige levering af dagblade, nyhedsblade, ugeblade og tidsskrifter (prøveabonnementer) fortsættes ikke stiltiende og slutter automatisk efter prøveperiodens udløb.
Varighed
8. Hvis en aftale gælder for længere end et år, kan forbrugeren efter et år opsige aftalen når som helst med et varsel på højst en måned, med mindre ret og rimelighed forbyder opsigelse før aftalens slutning.

Kapitel 13 - Betaling
1. Medmindre andet er aftalt, skal forbrugeren betale de skyldige beløb inden 14 dage efter starten af fortrydelsesfristen, jf. kapitel 6, afsnit 1. I tilfælde af en aftale om levering af tjenester, begynder dette tidsrum efter at forbrugeren har modtaget aftalebekræftelsen.
2. Forbrugeren har pligt til straks at gøre den erhvervsdrivende opmærksom på fejl i leverede eller specificerede betalingsoplysninger.
3. I tilfælde af misligholdelse af betalingerne fra forbrugerens side har den erhvervsdrivende, med lovmæssige begrænsninger, retten til at opkræve rimelige omkostninger, der forinden blev oplyst til forbrugeren, hos for brugeren.

Kapitel 14 - Reklamation
1. Den erhvervsdrivende har en tilstrækkelig bekendtgjort klageprocedure og behandler klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.
2. Klager over gennemførelsen af aftalen skal indenfor rimelig tid beskrives fuldstændig og tydelig og sendes til den erhvervsdrivende efter at forbrugeren har opdaget fejl
3. Hos den erhvervsdrivende bearbejdes klager senest 14 dage efter modtagelsen. Hvis en reklamation kræver en længere behandlingstid, besvarer den erhvervsdrivende klagen indenfor fristen på 14 dage ved at bekræfte modtagelsen og oplyse, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
4. Hvis klagen ikke kan løses ved en gensidig aftale, opstår en tvist, der kræver bilæggelse.

Kapitel 15 - Uoverensstemmelser
1. For aftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, som disse generelle betingelser gælder for, gælder udelukkende nederlandsk lov.

Kapitel 16 - Supplerende eller anderledes vilkår
Supplerende, men fra disse generelle betingelser afvigende vilkår bør ikke være til skade for forbrugeren og bør fastlægges på skrift på en sådan måde, så forbrugeren kan gemme dem på et varigt hukommelsesmedie på en tilgængelig måde.

Vores anmeldelser

Hvorfor Ouro Rullegardiner?

Bloc
1. Værdi for pengene
Alle Bloc rullegardiner er i gennemsnit 50% billigere end lignende produkter fra originale producenter.
 
2. Dele i topkvalitet
Hvert rullegardin er sammensat af komponenter i den bedste kvalitet og derfor meget solidt. Det genspejles i garantien på vores produkter.

3. Tre års garanti!
Hvert Bloc rullegardin kommer med tre års garanti, en tillidserklæring til vores produktdesign og komponentkvalitet.
 
4. Meget nem montering
Bloc rullegardiner passer perfekt til de vinduer, som de er designet til. Derfor er montering meget nem og du behøver ingen specielle værktøjer. Bloc leverer ikke universalsystemer, men skræddersyede produkter, som du kan montere på få minutter.
 
 5. Strålende farver, de nyeste trends
Du kan vælge mellem mange farver, både mørklæggende og lysgennemtrængelige. Vi holder vedvarende øje med de sidste trends, så du altid kan finde den rigtige farve til dit interiør.
 
6. God kundeservice
Det er meget vigtigt for os, at du er tilfreds med dit Bloc gardin og din shopping-oplevelse. Vi besvarer gerne dine spørgsmål inden eller efter dit køb.
 
7. Hurtig levering
Du modtager dit skræddersyede Bloc rullegardin inden for 7-9 hverdage.
 
8. Bloc tager ansvar for miljøet
Bloc rullegardiner er 100% genanvendelige. Komponenterne leveres af leverandører tæt på fabrikken, ikke fra den anden siden af kloden. Det reducerer miljøbelastningen så meget som muligt.

 


Vores anmeldelser